Kế họach gây quỹ và quyên góp cụ thể là như thế nào?

Kế họach gây quỹ và quyên góp cụ thể là như thế nào?

Cha Chính Xứ đã thiết lập một Ban Vận Động gây quỹ xây dựng Thánh Đường, với sự tư vấn của chuyên viên về gây quỹ từ công ty CCS do giáo phận đề nghị tuyển chọn, đã họach định và đang thi hành một kế họach cụ thể cho công cuộc vận động gây quỹ “Góp Tay, Ta Xây Nhà Chúa”. Đại cương, tiến trình vận động gồm nhiều giai đoạn, khởi đi từ việc âm thầm chuẩn bị, đến giai đoạn vận động ân nhân đóng góp tiên phong để tạo đà tiến cho việc dâng cúng, đến giai đoạn tiến hành quyên góp trong cộng đoàn qua việc tiếp xúc từng gia đình, cùng với những hình thức thông tin và kêu gọi quyên góp khác. Kế họach mang tính cách “làn sóng lan dần” sẽ tạo cơ hội để mọi người cùng tham gia đóng góp.