Sống Đức Tin Theo Gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Phần 01

Bài giảng của Cha Thắng với đề tài "Sống Đức Tin Theo Gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam" tại Trung Tâm Công Giáo Ngày 13 Tháng 06 Năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này