Gia Đìng Sống Đức Tin, Gia Đình Hạnh Phúc_Phần 1

Cha Nguyễn Thiết Thắng, Dòng Biển Đức, Giảng tại Giáo xứ St. Elizabeth in San Jose

Click vào đây để download bài giảng này