Cha Nguyễn Xuân Hương, Giáo Phận Sacramento, Giảng tĩnh tâm mùa chay năm 2014 tại Giáo xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang tại San Jose, California

Click vào đây để download bài giảng này