Thư Cha Chính Xứ

Thư Cha Chánh Xứ Ngày 06 Tháng 11 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 20 Tháng 11 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 13 Tháng 11 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 23 Tháng 10 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 09 Tháng 10 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 25 Tháng 9 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 18 Tháng 9 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 04 Tháng 09 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 28 Tháng 8 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 21 Tháng 8 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 07 Tháng 8 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 31 Tháng 7 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 10 Tháng 7 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 03 Tháng 7 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 26 Tháng 6 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 12 Tháng 06 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 12 Tháng 6 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 02 Tháng 6 Năm 2011
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 22 Tháng 5 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 01 Tháng 5 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 17 Tháng 4 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 02 Tháng 4 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 27 Tháng 03 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 20 Tháng 3 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 06 Tháng 03 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 28 Tháng 02 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 09 Tháng 02 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 07 Tháng 02 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 31 Tháng 01 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 01 Tháng 01 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 07 Tháng 01 Năm 2016
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 27 Tháng 12 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 20 Tháng 12 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 07 Tháng 12 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 06 Tháng 12 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 22 Tháng 11 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 08 Tháng 11 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 18 Tháng 10 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 11 Tháng 10 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 04 Tháng 10 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 20 Tháng 09 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 30 Tháng 08 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 23 Tháng 08 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 09 Tháng 08 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 19 Tháng 07 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 28 Tháng 06 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 21 Tháng 06 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 14 Tháng 06 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 07 Tháng 06 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 20 Tháng 05 Năm 2015