Thư Cha Chính Xứ

Thư Cha Chánh Xứ Ngày 03 Tháng 05 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 12 Tháng 04 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 01 Tháng 03 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 15 Tháng 02 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 08 Tháng 02 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 18 Tháng 01 Năm 2015
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 03 Tháng 12 năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 23 Tháng 11 năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 19 Tháng 10 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 05 Tháng 10 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 14 Tháng 09 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 07 Tháng 09 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 10 Tháng 08 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 16 Tháng 07 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 29 Tháng 06 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 27 Tháng 4 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 13 Tháng 4 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 06 Tháng 04 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 16 Tháng 03 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 09 Tháng 03 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 16 Tháng 02 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 09 Tháng 02 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 26 Tháng 01 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 12 Tháng 01 Năm 2014
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 29 Tháng 12 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 16 Tháng 11 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 06 Tháng 10 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 29 Tháng 09 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 15 Tháng 09 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 01 Tháng 09 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 25 Tháng 08 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 07 Tháng 08 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 30 Tháng 06 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 26 Tháng 05 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 12 Tháng 05 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 10 Tháng 2 Năm 2013
Thư Cha Chính Xứ Ngày 13 Tháng 01 Năm 2013
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 11 Tháng 11 Năm 2012
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 12 Tháng 10 Năm 2012
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 30 Tháng 09 Năm 2012
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 23 Tháng 09 Năm 2012
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 11 Tháng 09 Năm 2012
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 30 Tháng 08 Năm 2012
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 10 Tháng 01 Năm 2012
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 01 Tháng 01 Năm 2012
Thư Cha Chánh Xứ Ngày 14 Tháng 08 Năm 2011